Phụng vụ thánh lễ – 11/01 – Thứ sáu sau Lễ Hiển Linh.