LỜI CHÚA THỨ SÁU SAU LỄ HIỂN LINH 2019 (11/01/2019) – (Lc 5, 12-16)