Pakistan đòi mọi công dân phải khai rõ tôn giáo của mình