Ngày 4 tháng 11 THÁNH CA-RÔ-LÔ BÔ-RÔ-MÊ-Ô (THÁNH CARÔLÔ BÔRÔMÊÔ ) Giám Mục