Ngày 3 tháng 11 THÁNH MÁC-TI-NÔ PÔ-RÊ ( Martin de Porres ) Tu Sĩ