Ngày 24 tháng 4 THÁNH PHI-ĐÊ-LÊ SÍT-MA-RIN-GEN Linh mục tử đạo