Ngày 2/2 Thánh Gioan Tê-ô-phan Ven – Linh mục tử đạo.