Ngày 20/05 Thánh Bernarđinô Siêna, Linh mục (1380-1444)