Ngày 20 tháng 11 THÁNH PHAN-XI-CÔ NGUYỄN CẦN Thầy Giảng Tử Đạo