Ngày 19 tháng 11 CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG THÁNH PHÊ-RÔ VÀ PHAO-LÔ