Ngày 18 tháng 09 THÁNH ĐA-MINH TRẠCH Linh Mục Tử Đạo