Ngày 10 tháng 07 THÁNH PHÊ-RÔ NGUYỄN KHẮC TỰ VÀ AN-TÔN NGUYỄN HỮU HUỲNH Thầy Giảng và Trùm Họ tử đạo