Ngày 07 tháng 11 THÁNH VINH- SƠN LIÊM VÀ GIA-CIN-TÔ GIA Linh Mục Tử Đạo