Ngày 05 tháng 11 THÁNH ĐA-MINH HÀ TRỌNG MẬU Linh Mục Tử Đạo