Ngày 04 tháng 03 Thánh Casimir (Caximia) (1458 – 1484) – Lễ Nhớ tùy chọn