Ngày 03 tháng 03 – Thánh Katharine Drexel, Tu sĩ (1858-1955)