LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN NĂM CHẴN 2020 (28/10/2020) – (Lc 6, 12 – 19) – THÁNG MÂN CÔI KÍNH ĐỨC MẸ. THÁNH SIMON và THÁNH GIUĐA (Thađêô), Tông Đồ, Lễ kính