LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN NĂM CHẴN 2020 (27/10/2020) – (Lc 13, 18 – 21) – THÁNG MÂN CÔI KÍNH DỨC MẸ