LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN I MÙA CHAY NĂM LẺ (13/3/2019) – (Lc 11, 29-32) – MÙA CHAY THÁNH 2019.