LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN NĂM LẺ (12/7/2019) – (Mt 10, 16-23)