LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN NĂM LẺ (05/7/2019) – (Mt 9, 9-13)