LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH 2019 (25/4/2019) – (Lc 24, 35-48)