LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM CHẴN (20/10/2018) – (Lc 12, 8-12) – THÁNG MÂN CÔI KÍNH ĐỨC MẸ