LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN IV THƯỜNG NIÊN NĂM LẺ (09/02/2019) – (Mc 6, 30-34) – Mùng 5 tết Kỷ Hợi 2019