LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM A 2020 (28/6/2020) – (Mt 10, 37 – 42) – THÁNG THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU.