LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN NĂM C (07/7/2019) – (Lc 10, 1-9 hoặc 1-12. 17-20)