Kinh phụng Vụ : Thứ Sáu 8 tháng 2 Tuần IV – Mùa Thường Niên