KHỞI ĐẦU TUẦN THÁNH, TA ĐƯỢC GỌI HỌC BÀI HỌC THỨ THA