Hongkong chuẩn bị cuộc gặp gỡ Taizé cho hàng ngàn bạn trẻ vào tháng 8