Google vinh danh sơ Ruth Pfau, “Mẹ Têrêsa của Pakistan”