GIÁO XỨ TÂN VIỆT : GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM MỪNG BỔN MẠNG.