Đêm đức tin, đánh mất dấu vết Chúa để rồi tìm lại một cách khác