Đc. Đinh Đức Đạo được bổ nhiệm là thành viên Bộ Giáo dục Công giáo