Đây có thể là một trong những diễn văn công giáo tuyệt vời nhất của thế kỷ 21