Các vị tử đạo không phải là “nạn nhân” mà là “nhân chứng”