ĐTC mời gọi cầu nguyện cho các bệnh nhân, những người bị bỏ rơi và bị bỏ cho chết