Các Giám mục Brazil: Giáo dân phải là men biến đổi xã hội