BAN LỄ SINH TÂN VIỆT MỪNG LỄ KÍNH THÁNH ĐAMINH SAVIO BỔN MẠNG.