Bài giảng Tĩnh tâm Mùa Chay 2017 ngày thứ nhất tại Giáo xứ Tân Việt