Thư gửi sinh viên và học sinh nhân dịp khai giảng năm học mới (2018-2019)