Mừng Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống – Bổn mạng ca đoàn Halleluia,và Chúc Mừng anh Vinh Cao với 30 năm làm ca trưởng tại Giáo xứ Tân Việt