THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN – NĂM A 04.10.2020