Thiên Chúa đã đưa tay ra và thay đổi cuộc sống của tôi như thế nào?