THẢO LUẬN TẠI TỔ VỚI CÁC BẠN LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN KHÓA I – 2016