SOPHIA – ROBOT NỮ ĐẦU TIÊN CÓ QUYỀN CÔNG DÂN CỦA ARAB SAUDI …