Ngày 25 tháng 5 THÁNH BÊ-ĐA KHẢ KÍNH Linh mục tiến sĩ