Mừng bổn mạng hội đoàn LEGIO MARIAE GIÁO XỨ TÂN VIỆT: 59 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG