LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN NĂM LẺ (15/8/2019) – (Lc 1, 39-56)