LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM CHẴN 2020 (23/11/2020) – (Lc 21, 1 – 4) – THÁNG CẦU CHO CÁC LINH HỒN THÁNH CLÊMENTÊ I GIÁO HOÀNG TỬ ĐẠO – THÁNH CÔLÔMBANÔ TU VIỆN TRƯỞNG – Lễ nhớ