LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN NĂM CHẴN 2020 (26/10/2020) – (Lc 13, 10 – 17) – THÁNG MÂN CÔI KÍNH ĐỨC MẸ